مدیر مسئول مهندس محسن دهسنگی
مدیر فنی مهندس سجاد حسن زاده
طراحی و بهینه سازی سایت مهندس هوشنگ علی آقایی
پشتیبانی
سرکار خانم نوروزی - norouzi@webii.ir - 88511898
سرکار خانم راد - rad@webii.ir - داخلی 105
سرکار خانم مویدی- moayedi@webii.ir - 88511889
سرکار خانم همتی- hemati@webii.ir - داخلی 103
سرکار خانم احمدی- ahmadi@webii.ir - داخلی 102
سرکار خانم حسینی- f.hosseini@webii.ir - داخلی 104
تحریریه سرکار خانم رویا حسینی
وب مستر آقایان شمس ، غریب ، بایلری ، نجف نژاد
آدرس تهران - سهروردی شمالی ، آپادانا ، پلاک 38 ، طبقه اولی جنوبی
تلفن 88513793 – 88513794 – 88514136
فکس داخلی 108
ایمیل info@WEBii.ir
پیشنهادات ، انتقادات ، نظرات خود را برای ما ارسال کنید.